Srpsko društvo za Integrativnu art psihoterapiju


logo O nama

Osnivač i predsednik Društva

Osnivač i predsednik Srpskog društva za Integrativnu art psihoterapiju je prof. dr Snežana Milenković.

   Društvo je osnovano 22.03. 1999. godine u Beogradu sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja, kao i unapređivanja edukacijskih standarda i promovisanja principa kontinuirane edukacije, podsticanje naučno-istraživačke delatnosti i primene principa i metoda integrativne art psihoterapije u praksi (u oblasti zdravlja, vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite i drugih delatnosti). Prof. dr Snežana Milenković je klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, aktivno angažovana u oblasti psihologije i psihoterapije kao predavač, istraživač, edukator i praktičar. Predavala je Psihoterapiju (više psihoterapijskih predmeta na sva tri nivoa akademskih studija) i Psihologiju umetnosti. Takođe, predavala je honorarno Psihologiju stvaralaštva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kao predavač učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim stručnim skupovima i kongresima. Autor je knjiga "Vrednosti savremene psihoterapije", "Psihoterapija i duhovnost" i "Duša misli u slikama – Integrativna art psihoterapija", kao i brojnih naučnih radova objavljenih kod nas i u inostranstvu. Značajno je njeno zalaganje i rad na prevenciji mentalnog zdravlja i promovisanju pozitivne psihologije i psihoterapije koje su okrenute zdravlju, rastu i razvoju ličnosti. Kao psihoterapeut zastupa integrativni pristup sa posebnim akcentom na Art psihoterapiji. Njen pristup nosi naziv: Integrativna art psihoterapija koja predstavlja holistički, integrativni psihoterapijski pristup koji je prof. dr Snežana Milenković razvila tokom svoje četrdesetogodišnje psihoterapijske prakse, a koji integriše različite psihoterapijske pravce, metode i tehnike: psihoanalitičke, transakciono-analitičke, geštaltističke, telesno-terapijske, kognitivno-bihejvioralne, sistemske i kreativno-artističke.

prof. dr Snežana Milenković

prof. dr Snežana Milenković

   Integrativna art psihoterapija predstavlja kreativnu upotrebu umetničkih medija kao što su: slikanje, crtanje, vajanje, muzika, pokret, igra, drama, priča, poezija, film, video, kao i kombinovane tehnike, u prisustvu psihoterapeuta u zaštićenoj i podržavajućoj terapijskoj situaciji. Otvara lične puteve kreativnosti koji vode do rešavanja problema ili promene. Pruža mnogo onima koji imaju svakodnevne probleme življenja, ali i onima koji žele da istražuju lične kreativne potencijale. Ona nas vraća izvoru vlastite snage: spontanosti, kreativnosti, prirodnosti i životnosti.
   Prof. dr Snežana Milenković je osnivač i dugogodišnji predsednik Saveza društava psihoterapeuta Jugoslavije (Srbije) od 1997-2009. Nakon povlačenja sa te funkcije, izabrana je za počasnu predsednicu Saveza. Bila je nacionalni delegat u Evropskom bordu za psihoterapiju od 1997-2012. Osnivač je i predsednik i Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju (od 1999 - danas). Član je Evropskog borda za psihoterapiju (EAP), Naučno-istraživačkog komiteta Evropskog udruženja za psihoterapiju (SARC), i uređivačkog odbora časopisa Internacionalni žurnal za psihoterapiju (IJP). Nosilac je Evropskog i Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.Sesija Sesija2

Šta je Integrativna art psihoterapija?Integrativna art psihoterapija je psihoterapijski modalitet u kome je akcenat stavljen na kreativnu upotrebu umetničkih medija kao terapijskog sredstva verbalne i neverbalne, simboličke komunikacije u prisustvu terapeuta u zaštićenoj i podržavajućoj terapijskoj sredini u radu na temama i problemima na kojima se radi. 

Integrativna art psihoterapija je otvorena za različite psihoterapijske teorijske modele, kao i njihove metode i tehnike; ona je integrativna i holistička u svom pristupu i radu sa različitim kategorijama klijenata/pacijenata. Specijalno mesto u radu zauzima rad sa slikom (koja može biti, ne samo vizuelna, već i muzička, dramska, kinestetička, metaforička, i dr.). Slika daje moć nečemu što reprezentuje, a u isto vreme, predstavlja i plan buduće akcije. Tako, slika u IAP ima multiplu funkciju:
   1. slika se može koristiti kao dijagnostičko sredstvo;
   2. slika se može koristiti i kao prognostičko sredstvo;
   3. slika se može koristiti kao komunikacijsko sredstvo, kreiranja i održavanja kontakta;
   4. slika se može koristiti i kao psihoterapijsko sredstvo za de-konstrukciju ili re-konstrukciju prvobitne slike. U tom smislu, nova re-kreirana slika predstavlja i ostvarenje terapijskog cilja, ili željene pozitivne terapijske promene koju klijent/pacijent želi da postigne u terapijskom radu.
IAP je na taj način moćno sredstvo promene, kako u slučaju klijenta/pacijenta, tako i samog psihoterapeuta koji valja da razvije u sebi osetljivost i kreativnost umetnika. Proces promene je dvosmeran. Oslobađanjem od mentalnih i telesnih blokada postajemo kreativniji. Našu do tada vezanu energiju, sada oslobođenu, možemo da investiramo u sve ono što želimo – u ostvarenje našeg životnog sna. Možemo biti kreator vlastitog života.

Šta dobijate Integrativnom art psihoterapijom?

   IAP omogućava premošćavanje i bolju sintezu između verbalnog i neverbalnog, svesnog i nesvesnog, spoljašnjeg i unutrašnjeg, govorenja i činjenja, realnosti i fantazije, racionalnosti i intuicije. Sve to pomaže i omogućava jedinstvo duše, duha i tela. Stičemo veću mogućnost da se kreativno suočavamo, kako sa teškoćama, tako i sa bogatstvom života. Savladavanje teškoća može biti način da sazrevamo, a otvaranje ka bogatstvu života vraća nas izvoru vlastite snage.

Kome je Integrativna art psihoterapija namenjena?

   Namenjena je svima onima koji imaju svakodnevne probleme življenja. Takođe, i onima koji imaju afiniteta prema ovakvom obliku izražavanja i koji hoće da oslobode svoje kreativne potencijale, koji veruju da je promena ne samo moguća, već i neophodna.
logo

Edukacija iz Integrativne art psihoterapijePROGRAM


Program edukacije iz Integrativne art psihoterapije realizuje se u skladu sa standardima Evropskog udruženja za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i Strasburške deklaracije (Strasbourg Declaration). Takođe, edukacija iz Integrativne art psihoterapije je u skladu sa kriterijumima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) u čijem sastavu je i Srpsko društvo za integrativnu art psihoterapiju (SDIAP) koje je osnovano 1999. godine.
Obezbeđuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju (ECP).

Kompletan program u sticanju znanja, veština i iskustva iz oblasti Integrativne art psihoterapije traje najmanje četiri godine i podeljen je na tri dela:

1. godina edukacije (uvodni kurs)
2. godina edukacije (napredni kurs – nivo Integrativnog art savetnika)
3. godina edukacije (supervizijski – nivo Integrativnog art psihoterapeuta)
4. godina edukacije (supervizijski – nivo Integrativnog art psihoterapeuta)

Završavanjem druge godine edukacije, dobija se sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama art-terapijskog savetovanja (nivo Savetnika), a završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa edukanti stiču zvanje Integrativnog art psihoterapeuta.

Uslovi za prijem: završen fakultet društvene ili humanističke orijentacije-psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, vaspitači, nastavnici, pedagozi, defektolozi, i srodne profesije koje rade na zaštiti mentalnog zdravlja i njegovom unapređenju.

Takođe, dolaze u obzir i druge profesije, npr. studenti koji su završili fakultete lepih umetnosti (uz dopunsko učenje i polaganje opštih znanja iz psihoterapije-propedevtike).

Svi kandidati prolaze selekciju za ulazak u trening program.

Voditelj edukativnog programa je Prof. dr Snežana Milenković, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, psiholog, integrativni art psihoterapeut, počasni predsednik i jedan od osnivača Saveza društava psihoterapeuta Srbije, član Evropskog borda za psihoterapiju (EAP), član Naučnoistraživačkog komiteta Evropskog udruženja za psihoterapiju (SARS), član izdavačkog borda časopisa International Journal for Psychotherapy (IJP), član izdavačkog borda časopisa EC Psychology and Psychiatry i licencirani psihoterapeut, sa nacionalnim i evropskim sertifikatom za psihoterapiju.-->

Saradnici u edukaciji (treneri i supervizori) su psihoterapeuti sa nacionalnim, evropskim i svetskim sertifikatom u oblasti psihoterapije.

- Jelena Šakotić Kurbalija (Srbija)
- Davorka Marović Johnson (SAD)
- Erik Tveit (Norveška)

Program edukacije se izvodi kroz 20 jednodnevnih radionica tokom dva semestra nastave godišnje u trajanju najmanje četiri godine, plus tematske dvodnevne radionice, dve u toku svake školske godine (zimska i letnja radionica/workshop).

Takođe, organizuju se i šestodnevne letnje škole psihoterapije na različite teme relevantne za edukaciju iz Integrativne art psihoterapije sa učešćem stranih psihoterapeuta.

STRUKTURA TRENING PROGRAMA


Uvodni kurs u trajanju 1 školske godine (250 sati).
Napredni (savetodavni) kurs u trajanju 1 školske godine (250 sati).
Supervizijski (psihoterapeutski) nivo u trajanju najmanje dve školske godine (500 sati).

Završni ispit – Pismeni i usmeni deo (procena teorijskog i praktičnog znanja iz Integrativne art psihoterapije); Tri transkripta seansi neophodno imati za polaganje završnog ispita!

Dužina i sadržaj kompletne edukacije (treninga) iz psihoterapije: traje minimalno 4 godine (s tim što edukanti treba da imaju prethodno završene fakultetske studije).

Edukacija se sastoji iz:

1. LIČNA TERAPIJA (400 sati, individualnog i grupnog rada)

2. TEORIJSKE STUDIJE IZ INTEGRATIVNE ART PSIHOTERAPIJE (800 sati, 400 sati aktivne teorijske nastave plus 400 sati pripreme, čitanje literature, pisanje seminarskih radova, transkripata). Teorijski program edukacije organizovan je u skladu sa standardima EAP-a (Evropsko udruženja za psihoterapiju) i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

3. PRAKTIČNI TRENING(500 sati, vežbe-eksperimenti, iskustvo u grupi i vođenje individualno i grupno art terapijski usmerenog savetovanja/psihoterapije).

4. SUPERVIZIJA KLINIČKE PRAKSE EDUKANTA (150 sati).
-Direktna, koja podrazumeva vođenje grupe, i
-Indirektna, u vidu transkripata seansi vođenih sa klijentima

5. PSIHOTERAPIJSKA PRAKSA sa klijentima/pacijentima, u mentalnom ili socijalnom setingu zdravstva, ili sa individualnim klijentima/pacijentima, porodicama ili grupama, pod stalnom supervizijom od strane edukatora/mentora, (koja je odgovarajuća art psihoterapijskom metodu) u trajanju od najmanje dve godine u kontinuitetu (najmanje 600 sati).

6. ČETIRI WORKSHOPA/RADIONICE U PRIRODI (4 x 20 sati=80 sati)

Edukacija koju organizuje Društvo nudi 4 godine treninga u Integrativnoj art psihoterapiji, preko 2500 sati.

Završetak edukacije omogućava dobijanje licence za našu zemlju - Sertifikat Integrativnog art psihoterapeuta i vodi i ka Nacionalnom sertifikatu za psihoterapiju (koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije), takođe, i ka Evropskom sertifikatu koji izdaje EAP (Evropsko udruženje za psihoterapiju).

OSNOVNI PROGRAM


U prvoj godini osnovni cilj aktivnosti koje se sprovode u okviru Uvodnog kursa je kreiranje klime za učenje kroz iskustvo, upoznavanje sa art terapijskom metodologijom i uvod u principe art terapije. Tu je uključena obuka iz aktivnog empatijskog slušanja (Rodžersovog nedirektivnog klijentu usmerenog savetovanja) i njena primena u art terapijskom radu sa klijentima.
Uključeni su i drugi psihoterapijski pristupi - psihoanaliza i psihodinamski procesi u art terapiji (transfer, kontratransfer, otpor, mehanizmi odbrane), kao i osnovni pojmovi Transakcione analize, koji su pogodni za razumevanje, ne samo intrasubjektivne realnosti i dinamike, već i intersubjektivnih, socijalnih događanja (ego stanja, transakcije, igre, skript/scenario).

U drugoj godini, u okviru Naprednog (savetodavnog) kursa, edukanti napreduju ka složenijem stepenu rada. Iskustvo se proširuje, obogaćuje, uvođenjem sadržaja iz drugih psihoterapijskih škola (usvajanjem naprednijih znanja iz transakcione analize i osnovnih znanja iz sistemske porodične terapije, koja služi za razumevanje, kako porodične, tako i individualne dinamike ličnosti) u kontekstu art terapijskog rada. Takođe, uključena su i znanja iz telesne psihoterapije, jer je telo nezaobilazno u dubljem i integrativnom psihoterapijskom radu, a predstavlja i glavni stožer ekspresivnog art terapijskog rada.

Na kraju ovog procesa edukanti dobijaju sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama art-terapijskog savetovanja (završen uvodni i napredni nivo edukacije).

U trećoj i četvrtoj godini, u okviru Supervizirane psihoterapijske prakse (supervizija + tematsko usmerenje + lični rad + iskustveni rad kroz vežbe ), fokus treninga je na superviziji prakse edukanata. Istovremeno se nastavlja učenje u kontekstu trening grupe iz oblasti terapijskog rada za koje su se učesnici opredelili - tematsko usmerenje (usmerenost na određene teme i rad sa različitim kategorijama klijenata). Takođe, pored telesnog i duševnog, programom je obuhvaćen i duhovni aspekt rada (teorijski i praktičan), prema najnovijim naučnim saznanjima kvantno informacione medicine i neuronauke.

To je posebno važno, s obzirom na to da je pristup IAP (integrativne art psihoterapije) u osnovi holistički, integrativan i kreativan. On omogućava premošćivanje i bolju sintezu između verbalnog i neverbalnog, svesnog i nesvesnog, spoljašnjeg i unutrašnjeg, govorenja i činjenja, realnosti i fantazije, racionalnosti i intuicije, a sve to pomaže i omogućava jedinstvo duše, duha i tela.

Na kraju ovog supervizijskog dela, sa položenim završnim ispitom, edukanti dobijaju sertifikat o uspešno završenom treningu iz integrativne art psihoterapije.USLOVI ZA STICANJE DIPLOME INTEGRATIVNOG ART PSIHOTERAPEUTALIČNA PSIHOTERAPIJA (400 sati). Individualna, lična psihoterapija je uslov za budući rad Integrativnog art psihoterapeuta i ona ukazuje da se kandidat izložio metodi na taj način i iz uloge klijenta doživeo njen efekat, a istovremeno došao do uvida o postojanju vlastitih “slepih mrlja” koje otežavaju njegov/njen rad kao psihoterapeuta.

TEORIJA INTEGRATIVNE ART PSIHOTERAPIJE (800 sati), koja obuhvata teoriju ljudskog razvoja tokom životnog ciklusa, uključujući i seksualni razvoj, razumevanje drugih psihoterapijskih pristupa, teoriju promene, razumevanje socijalnih momenata u odnosu na psihoterapiju, teoriju psihopatologije, teorije dijagnostike i intervencije i dr.

PRAKTIČNO ISKUSTVO RADA U GRUPI (500 sati) obuhvata praktični trening (vežbe i eksperimente, iskustvo u vođenju individualno i grupno art terapijski usmerenog savetovanja/psihoterapije).

PSIHOTERAPIJSKA PRAKSA POD STALNOM SUPERVIZIJOM RADA - najmanje dve godine kontinuirano, (ili 600 sati) profesionalne prakse, koja se supervizira.

SUPERVIZIJA RADA (150 sati) kontinuirane supervizije psihoterapijskog rada u kliničkim i vankliničkim uslovima rada, na III i IV godini edukacije iz integrativne art psihoterapije, individualno i u grupi (direktna i indirektna supervizija).

Uz to su obavezna četiri dvodnevne radionice/ workshopa u prirodi iz Integrativne art psihoterapije i letnje škole (fakultativno) koje se organizuju i za sve one edukante i psihoterapeute drugih psihoterapijskih modaliteta, kao i za praktičare iz drugih zdravstvenih pomažućih profesija.

ZAVRŠNI ISPIT koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela, uz pripremljena tri zapisa (audio, video) ili tri transkripta seansi.TEORIJSKI PROGRAM- Istorija Art psihoterapije
- Osnovni principi Art psihoterapije
- Psihopatologija ekspresije i Art psihoterapija
- Kreativni razvoj - od vezane energije (telesnim i mentalnim blokadama) do kreativnosti (Art-terapijska teorija razvoja)
- Tehnike Art psihoterapije - multimodalni pristup
- Kreativna vizualizacija
- Materijali ( forma, tekstura, boja, volumen, prostor, pokret, itd.)
- Različiti artistički mediji izražavanja (vizuelne umetnosti, drama, pokret i zvuk, muzika, priča, video, film, fotografija, kombinovane umetnosti)
- Vizualna percepcija i vizuelno misljenje
- Uticaj psihoanalize na razvoj Art psihoterapije
- Primarni i sekundarni procesi u Art psihoterapiji
- Otpor i rad sa otporima u Art psihoterapiji
- Transfer i kontratransfer u Art psihoterapiji
- Mirroring (ogledajuci) i idealizujuci transfer
- Dijagnostički indikatori u umetničkoj produkciji
- Sagorevanje

- Rad na telu u Art psihoterapiji
- Telesna terapija i Art-terapijski pristup
- Telesne i mentalne blokade-dijagnostika i rad sa njima u Art terapiji
- Biblioterapija i Art terapija
- Rad na snovima, korišćenje fantazije, metafore, priča i različitih kreativnih produkcija
- Povezanost slika i reči u terapijskom odnosu
- Foto terapija i art terapija
- Individualni i grupni rad sa slikama
- Stvaranje podržavajuće sredine (holding environment) uz pomoć empatije, prelaznog prostora (transitional space) i igre
- Artističko terapijski proces: od imaginacije, preko prevođenja slika u vidljive artistčke forme (proces eksternalizacije) ka otkrivanju značenja slike uz pomoć terapeuta i radu na njenoj de-konstrukciji, odn. re-konstrukciji.
- Reflektovanje-ogledanje, ne samo reči, već i slika
- Sekundarna traumatizacija

- Art psihoterapeut kao klijentov pomoćnik (ko-kreator) u prepoznavanju projektovanog materijala, “most” od slike do klijenta
- Slika kao ekstenzija selfa u simboličkoj formi
- Art terapija i njen odnos prema formalnim i dijagnostičkim sistemima (DSM IV i ICD-10)
- Art terapija u grupi
- Ciljevi i zadaci grupnog rada
- Granice i pravila grupe
- Otvorene i zatvorene grupe
- Uvođenje i zagrevanje
- Izbor aktivnosti i teme
- Interpretacija
- Završetak rada u grupi
- Beleženje i evaluacija grupnog rada
- Problemi i teškoće u radu
- Porodična Art terapija i art genogram
- Rad sa parovima i porodicama u Art terapiji
- Rad sa seksualnim problemima i problemom polnog identiteta u Art terapiji
- Vikarijska traumatizacija

- Teorija ljudskog razvoja kroz životne cikluse
- TA i Art terapijski pristup
- Art terapijska analiza životnog scenarija
- Osnovni koncepti TA i tehnike rada
- Društvena (socijalna) funkcija Art terapije
- Politička funkcija Art terapije
- Humanistička funkcija Art terapije
- Duhovna funkcija Art terapije
- Teorije psihopatologije i art dijagnoza
- Teorije procene i intervencija
- Teorije ličnosti: teorija personalnih adaptacija
- Post moderne teme u Art terapiji
- Art terapija kao duhovna psihoterapija
- Vrednosti savremene psihoterapije
- Istraživanja u Art terapiji i psihoterapiji
- Identitet art psihoterapeuta
- Mogućnosti razvoja i granice Art terapije
- Nedualna mindfulness psihoterapija
- Neuronauka – najnovija istraživanja i saznanja
- Integralna teorija Kena Wilbera
- Empatijski zamor

EDUKATORIprof. dr Snežana Milenković
Osnivač i predsednik Srpskog društva za Integrativnu art psihoterapiju je prof. dr Snežana Milenković.
Prof. dr Snežana Milenković je klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor (Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), aktivno angažovana na polju psihologije i psihoterapije, posvetila je svoju profesionalnu karijeru podučavanju, praktičnom radu i istraživanju psihoterapije.

Kao predavač učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim stručnim skupovima; Napisala je i objavila preko 200 članaka o teoriji i praksi psihoterapije, objavljenih u različitim psihološkim, psihijatrijskim i psihoterapijskim, naučnim i stručnim, inostranim i domaćim časopisima. Autor je knjiga "Vrednosti savremene psihoterapije" , "Psihoterapija i duhovnost", "Duša misli u slikama–Integrativna art psihoterapija" i "Knjiga o tišini –Fenomenologija tišine"(u pripremi). Značajno je njeno zalaganje i rad na prevenciji mentalnog zdravlja i promovisanje pozitivne psihologije i psihoterapije koje su okrenute zdravlju, rastu i razvoju ličnosti.

Prof. Milenković je učestvovala u više od deset naučno-istraživačkih projekata na Univezitetu; takođe, radila je i sa traumatizovanim izbeglim stanovništvom (adolescentima i starima), kao i u domovima sa decom bez roditeljskog staranja, kao koordinator projekta, supervizor, edukator, metodolog, izvođač radionica, sarađujući sa stranim donatorima: IOCC, ECHO, IASC i ACT u Beogradu.
Kao psihoterapeut zastupa integrativni pristup sa posebnim akcentom na art psihoterapiji. On nosi naziv: Integrativna art psihoterapija, i predstavlja holistički, integrativni pristup koji je prof. dr Snežana Milenković razvila tokom svoje četrdesetogodišnje psihoterapijske prakse, a koji integriše različite psihoterapijske škole i pravce, metode i tehnike: psihoanalitičke, egzistencionalno-fenomenološke, transakciono-analitičke, geštaltističke, telesno-terapijske, kognitivno-bihejvioralne, sistemske porodične i kreativno-artističke.

Prof. dr Snežana Milenković je jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Saveza društava psihoterapeuta Jugoslavije (Srbije) od 1997-2009. Nakon povlačenja sa te funkcije, izabrana je za počasnog predsednika Saveza.
Bila je naš nacionalni delegat u Evropskom bordu za psihoterapiju (EAP) od 1997-2012.
Osnivač je i predsednik Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju (od 1999-danas).
Član je Evropskog borda za psihoterapiju (EAP), Naučno-istraživačkog komiteta Evropskog udruženja za psihoterapiju i uređivačkog odbora časopisa Internacionalni žurnal za psihoterapiju (IJP).
Član je brojnih profesionalnih organizacija uključujući Evropsko udruženje za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy-EAP). Član je Evropskog borda za psihoterapiju (EAP), Naučno-istraživačkog komiteta EAP-a(SARC) i uređivačkog odbora časopisa Internacionalni žurnal za psihoterapiju EAP-a (IJP).

Nosilac je Evropskog i Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.
Njen sadašnji fokus je na osnivanju Međunarodnog centra holističkog zdravlja (kombinujući integralnu psihologiju, medicinu i psihoterapiju) posvećenog integralnom holističkom zdravlju ( duše,duha i tela). Bazično interesovanje prof. Milenković je proučavanje vrednosti u psihologiji i psihoterapiji, i najnovije, nedualnoj psihoterapiji. Šire, njena interesovanja uključuju umetnost, filosofiju, religiju i ljubav prema prirodi i putovanjima.

Jelena Šakotić-Kurbalija
Jelena Šakotić-Kurbalija je psiholog i psihoterapeut. Vanredni je profesor Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na kursevima iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i psihologije partnerskih odnosa. Pored toga, angažovana je i za izvođenje dela nastave na Departmanu dramskih umetnosti, Akademije umetnosti u Novom Sadu, na master akademskim studijama, studijski programi: Primenjeno pozorište, Gluma na srpskom jeziku i Gluma na mađarskom jeziku.

Od završetka osnovnih studija (1996. god.) kontinuirano do danas, aktivno je uključena u naučnoistraživačke projekte Odseka za psihologiju. Proučavala je ličnost psihoterapeuta i njihovih potencijalnih klijenata, kao i implikacije za pružanje profesionalne psihološke pomoći. Njena bibliografija sadrži preko stotinu referenci, među kojima su dve monografije (“Psihoterapeuti - ličnost i profesionalni razvoj” i "Bračni odnosi u Srbiji: povezanost kvaliteta, potencijala za razvod i spremnosti za traženje psihološke pomoći”).

Od 1997. god. kontinuirano do danas, aktivno je angažovana u pružanju profesionalne psihološke pomoći, kroz psihološke radionice, savetodavni i psihoterapijski rad, sa grupama i pojedincima.

Davorka Marovic-Johnson
Davorka Marovic-Johnson M.Ed., NCC, LPC je licencirani psihoterapeut u St. Louis-u, SAD. Psihoterapeut Davorka Marovic –Johnson zavrsila je magistraturu na Univerzitetu u Misuriju, a fakultet za psihologiju na Univerzitetu u Tampi, na Floridi. Takodje je zavšila Psihodinamičku psihoterapiju (Advanced Psychodynamic Psychotherapy) na Sent Luis Psihoanalitičkom institutu. Specijalizaciju vezanu za traumatična oboljenja i postraumatski stres završila je u Centru za oporavak od traume u Sent Luisu (Centar for Trauma Recovery in St. Louis). Radila je kao klinički supervizor u Centru za žrtve torture i ratne traume (Center for Survivors of Torture and War Trauma) i bila je klinički direktor u Bilingual internacionalnom centru u Sent Luisu (Bilingual International Assistant Services).

Trenutno ima privatnu praksu u ovom gradu, gdje radi individualnu terapiju, bračno savjetovanje, kliničku supervizuju, konsultacije i radionice. Takodje, redovan je predavač na radionicama za psihološku edukaciju na Vašington Univerzitetu gdje je i član borda za klinička istraživanja (Institute of Clinical and Translational Sciences ) i na institutu za javno zdravlje (Institute for Public Health). Redovno radi kao klinički supervizor na svim lokalnim univerzitetima u Sent Luisu.

Njene oblasti interesovanja i istraživanja su: transgeneracijski obrasci; afektivno vezivanje, interpersonalni odnosi, svesno starateljstvo, depresija, anksioznost, posttraumatski stresni poremećaj (PTSD) i neuronauka. Psihoterapeut Davorka Marovic održala je mnoge prezentacije i radionice na državnim i internacionalnim konferencijama i ima publikaciju vezanu za posttraumatično stresno oboljenje. Psihoterapeut Davorka Marovic-Johnson rodjena je u Kotoru, Crna Gora. 1987. godine je otišla na studije u SAD-u gdje sada živi i radi.

Erik Tveit
Erik Tveit je norveški sertifikovani integrativni psihoterapeut, supervizor i trener sa dugogodišnjom praksom u radu sa pojedincima, porodicama i grupama.

Nakon diplomiranja na Univerzitetu u Trondhejmu, postavši diplomirani socijalni radnik, nastavio je da se usavršava u oblasti integrativne terapije tokom pet godina obuke (Fritz Perls Institut für Integrative Terapie) i dvoipogodišnje supervizije.
Poseduje sertifikate NFIT (Norsk Forening for Integrativ Terapi) i EAP (The European Association for Psychotherapy).
Bogato iskustvo stekao je u praksi sa pacijentima u psihijatrijskim institucijama, kao i u radu sa zatvorskim službenicima i zatvorenicima, o čemu je i pisao.

Takođe je sertifikovan supervizor, kouč i organizacijski konsultant pri NFIT i NOSCO (Norsk Organisasjon for Supervisijon, Coaching og Organisasjonsutvikling).

Pored članstva u ovim profesionalnim organizacijama, treba istaći i njegovu saradnju sa još nekoliko udruženja (International InterVision Group, IIG, ANSE), kao i to da je član borda u centru za dobrovoljni rad, kao i u savetovalištu za starija lica (Central for Voluntary Work, Council for Elderly).

Svakodnevno praktikuje tai či.

Marija Adzic
Marija Adžić je direktor i osnivač Integrativnog porodičnog Centra u Podgorici. Specijalista je i edukator- saradnik u Integrativnoj art psihoterapiji, spec. predškolskog vaspitanja i pedagog, sa petnaestogodišnjim iskustvom u radu sa decom i roditeljima. Poseduje edukacije i seminare iz oblasti: Senzorno- integrativne pedagogije, Marte Meo terapije, EMDR terapije, Son-Rise metode, seminare inkluzivne nastave i asistencije u nastavi u inkluzivnom obrazovanju.

Do sada je učestvovala i bila koordinator na projektima: osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, edukacija za roditelje za pružanje podrške i pomoći deci u kućnim uslovima, pružanje psihoterapijske pomoći deci sa telesnim invaliditetom očuvanih kognitivnih potencijala; Zainteresovana je i za humanitarni rad, gde organizuje projekte, kojima pomaže porodicama da dobiju besplatnu podršku u psihoterapiji, organizovala je i humanitarne manifestacije i koncerte.

Polje interesovanja joj je rad sa decom sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Psihoterapijskim radom se aktivno bavi 7 godina unazad, gde radi sa decom od rodjenja do 14. godine, kao i savetodavnim radom sa roditeljima.

Zainteresovana je i za pružanje kompletne podrške porodici i deci tipičnog razvoja i razvijanju zdravih odnosa i obrazaca ponašanja kroz individualnu i grupnu psihoterapiju za decu, savjetodavni rad sa roditeljima, edukacije za roditelje.

Od nedavno svoje polje interesovanja širi i na psihoterapijski rad sa odraslima.

Učesnik je na nekoliko međunarodnih kongresa psihoterapeuta, gde donosi inovativne pristupe i metode u okviru IAP psihoterapije u radu sa decom i roditeljima. Publikovala je svoje radove u zborniku radova Integrativna art psihoterapija u praksi (2020, 2022).

Julija Vukasinovic
Julija Vukašinović je psiholog i integrativni art psihoterapeut. Osnovne i master studije završila je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega se dodatno edukovala u oblasti psihoterapije. Sertifikovani je integrativni art psihoterapeut. Nosilac je i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Član je Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju, kao i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Nekoliko godina unazad aktivno se bavi psihoterapijom kroz individualni rad sa klijentima. Pored toga, učestovala je na nekoliko projekata namenjenih mladima, studentima i različitim ugroženim kategorijama stanovništva, gde je primenjivala autorske psihološke art terapijske radionice.

Učestvovala je na mnogim seminarima i konferencijama, a od 2014. godine u kontinuitetu je aktivan učesnik na kongresima psihoterapeuta Srbije, gde prezentuje svoje radove iz istraživanja i prakse. Konstantno se stručno usavršava. Najveće profesionalno interesovanje joj je polje psihosomatike. Završila je internacionalni specijalistički trening iz oblasti psihosomatike i epigenetike i psihoneuroendokrinoimunologije u institutu za telesnu psihoterapiju iz Lisabona (CPSB - Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese).

MEDIJIJerotic

KongresWorkshop na Rudniku

Radionica na Rudniku - 2014.


Grupa Markovici

Treća letnja škola IAP-a - 2018.


KONTAKT


 Telefon: +381 11 250 12 69
+381 60 3501 369
 E-mail: snezana.milenkovic.iap@gmail.com
nenam@eunet.rs

Kontaktirajte nas: